Select Page

Проекти

ПРОЕКТИ – ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА
Одржлива енергија – Одржлив развој (2016-2017)
Енергетски ефикасна општина – 4. Дел (2014-2015)
Енергетски ефикасна општина – 3. Дел (2010-2011)
LESSON (2009)
LESSON (2008)
Енергетски ефикасна општина – 2. Дел (2007-2009)
Македонски инфо центар за енергетска ефикасност (2007)
Енергетски ефикасна општина – 1. Дел (2006-2007)
Обележување на енергетско ефикасни уреди за домаќинство (2006)
Обука за енергетски кампањи во невладини организации кои работат на заштита на животната средина (2005)
Македонски енергетски бригади – 2. дел (2004-2005)
Македонски енергетски бригади – 1. дел (2002-2003)
Тренинг за обновливи видови на енергија за младите од Балканот (2003)
Сонцето – нашата иднина (2002-2003)
Младите за сегашноста и иднината (2002-2003)

ПРОЕКТИ – ОДРЖЛИВ ТРАНСПОРТ
Ден без автомобили – Европска недела на мобилност (2003-2011)
Спроведување на Основниот план за употреба на велосипеди во Општина Аеродром (2008-2009)
Промовирање на алтернативни транспортни решенија – намалување на стакленичките гасови во јавниот транспорт во Скопје, Македонија (2007-2008)
Тротоарите се за пешаците (2006)
Интегрален пристап во решавањето на сообраќајните проблеми од одржлив аспект (2004-2005)
Промоција на одржлив јавен транспорт (2004)
За велосипед повеќе (2004)
Исфрлање од употреба на оловните бензини (2003)
Еко Автобус (2003)

ПРОЕКТИ – ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ
Прв младински камп за климатски промени (2015)
Анализа на проекти од централна област Климатски промени 2005-2014 во Република Македонија (2014)
Градење на капацитети на учениците и наставниците по природните науки од основните училишта во Општина Центар (2011)
Градење на капацитети на учениците и наставниците по природните науки од основните училишта во Општина Аеродром (2010)
Самопроценка за Третиот национален извештај за климатски промени (2010-2011)
Спроведување на пред и по Копенхаген (COP15) активности (2009)
350 (2009)
Едукација на младите за климатските промени (2007)
Подигнување на јавната свест за проблемите од климатските промени (2006)
Чернобил – 20 години потоа (2006)
Мониторинг на меѓународни финансиски институции (2001-2004)
Право на учество (2001-2002)