Select Page

Во периодот 23.12.2016 – 23.06.2017, Проактива го спроведува проектот „Одржлива енергија – Одржлив развој“ чии цели се:

 1. Зајакнати капацитети на граѓанските организации (ГО) за eвропските и националните политики за клима и енергија и можностите за вклучување на јавноста во процесите на планирање; одлучување и имплементација на локалните документи и политики.
 2. Извршена анализа на локалните политики за клима и енергија и процесот на планирање и имплементација водени од страна на единиците на локална самоуправа (ЕЛС).

Помеѓу очекуваните резултати од проектот се и:

 • Извршена анализа на моменталната состојба на стратегиите и политиките за клима и енергија
 • Запознавање на претставници од ЕЛС со најдобрите практики за подготовка и спроведување на локални документи и политики.
 • Подготовка на позиција на Проактива во однос на националните и локалните (општинските) политики за енергетска ефикасност и обновливи извори на енергија.

Проактива како субгрантист го спроведува „Одржлива енергија – Одржлив развој“, кој е дел од проектот „Зајакнати граѓански организации за партиципативно транспонирање и спроведување на ЕУ 2020 пакетот за енергија и клима” финансиран од Европската Унија, а спроведуван од Милиеуконтакт Македонија, Еколошкото здружение на граѓани Фронт 21/42 и Институтот за обука КОЦКА.

__________________________________________________________________________________________________

КОНКУРС  Превземи >>

__________________________________________________________________________________________________

Во рамките на проектот беше извршена анализа на моменталната состојба на стратегиите и политиките за клима и енергија и беше промовирана Позицијата на Проактива во однос на националните и локалните (општинските) политики за енергетска ефикасност и обновливи извори на енергија.

__________________________________________________________________________________________________

По истражувањето на веб страниците на ЕЛС (општините) во Скопје и Градот Скопје може да се истакнат следните заклучоци:

 1. Веб страниците содржат:
 • Линкови за енергетска ефикасност имаат: Градот Скопје, Општина Карпош, Општина Аеродром
 • Документи (локални политики, програми, планови, стратегии и сл.) поврзани со темите енергија и клима на своите веб страници имаат: Градот Скопје, Општина Карпош, Општина Гази Баба, Општина Центар
 • Информации за учество на јавноста имаат: Градот Скопје, Општина Кисела Вода, Општина Аеродром, Општина Центар, Општина Шуто Оризари
 • Делумни информации за енергија и клима имаат: Општина Бутел, Општина Ѓорче Петров
 1. На барањето за податоци поврзани со енергија и клима следните ЕЛС доставија информации:
 • Градот Скопје, Општина Кисела Вода, Општина Гази Баба, Општина Центар, Општина Шуто Оризари, Општина Бутел

За повеќе информации слободно пишете ни на info@proaktiva.org.mk